تاریخ ثبت : ۱۳۹۳-۱۰-۲۳
دستورالعمل رفع مغایرت و فرم مربوطه برای دستگاه های دارای سوئیچ بانک آینده

دفاتر محترم  پیشخوان دولت و کارگزاران محترم دارای دستگاه های خودپرداز بانک آینده

براساس  دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا برای بررسی هر تراکنش نیازمند سابقه، درست اطلاعات درج شده و بررسی اولیه توسط کارگزارمی باشد. لذا از تاریخ  دستورالعمل  پیوست از مشتریانی که درخواست بررسی مغایرت خودرا دارند، باید براساس دستورالعمل پیوست اخذ مدارک و تکمیل فرم گردد.

همچنین کلیه دفاترمکلف هستند دستورالعمل پیوست را در محل دستگاه خودپرداز خود نصب نمایند.

دریافت دستورالعمل

دریافت فرم مغایرت